Kapitalbeskyttede plasseringer

Kapitalbeskyttede plasseringer er et investeringsalternativ hvor du får mulighet til å kombinere obligasjonens sikkerhet med avkastningspotensialet i finansielle markeder. Passer for deg som ønsker lav risiko og samtidig muligheten for meravkastning i forhold til risikofri rente.

Om kapitalbeskyttede plasseringer Avkastning Kostnader Aktuelle produkter Risiko Om kapitalbeskyttede plasseringer

Kapitalbeskyttede plasseringer er verdipapirer (finansielle instrumenter) med lav risiko, som Nordea utsteder. Det underliggende markedet kan være en spesiell aksje, råvare, valuta, eiendom, børsindeks eller lignende.

En kapitalbeskyttet plassering består av 2 elementer:

 • Obligasjon
  Den sikrer at du får tilbakebetalt avtalt beløp ved forfall.
 • Opsjon
  Gir mulighet for avkastning utover investert beløp.

Nordeas analytikere følger de finansielle markedene daglig, og identifiserer investeringsmuligheter basert på forventet fremtidig markedsutvikling. Dersom du deler forventningene til våre analytikere kan du kjøpe en kapitalbeskyttet plassering og oppnå en eksponering mot disse markedene.

Dine fordeler med Kapitalbeskyttede plasseringer

 • Du får en sikkerheten til en obligasjon utstedt av Nordea Bank AB (publ).
 • Du får gode avkastningsmuligheter. Ved en positiv utvikling utbetales avkastningen.
 • Mulighet til å selge i annenhåndsmarkedet før løpetidens utløp.
 • Utsatt skatt på gevinst. Du skatter først når du realiserer eventuell gevinst.

Det er risiko knyttet til investering i indeksobligasjoner. Se fanen Risiko.

Kapitalbeskyttede plasseringer passer for

 • Investorer som ønsker stor grad av sikkerhet.
 • Investorer som deler Nordeas markedssyn.
 • Investorer med investeringshorisont fra 1 år til 5 år.
Avkastning

Som investor vil du få en eksponering mot et eller flere markeder. Hvor stor denne eksponeringen er måles ved avkastningsfaktor. Avkastningsfaktor kan være 100 %. Det vil si at du får utviklingen i underliggende marked. I andre tilfeller vil avkastningsfaktoren være høyere eller lavere enn 100 %. Det betyr at du vil få høyere eller lavere avkastning enn utviklingen i de underliggende markedene.

Eksempel:

En kapitalbeskyttet plassering der vi tror at den norske kronen vil styrke seg  mot euro. Løpetiden er  3 år, kapitalgarantien 100 % og avkastningsfaktoren på 100 %.

Avkastningsfaktoren tilsier at for hver krone du investerer har du en tilsvarende eksponering mot en styrkelse av norske kroner mot euro. Du har ingen eksponering mot en svekkelse. Forfallsverdien i den kapitalbeskyttede plasseringen beregnes som kapitalgarantien + styrkelsen av norske kroner mot euro.*

Regneeksempler:

 • Ved en styrkelse på 20 % får investor tilbake: 100 % + 20 % = 120 % av sin opprinnelige eksponering, tilsvarende en gevinst på 20 % eks. tegningsomkostninger.
 • Ved en styrkelse på 10 % får investor tilbake: 100 + 10 % = 110 % av sitt opprinnelige investerte beløp, tilsvarende en gevinst på 10 % eks. tegningsomkostninger.
 • Ved en svekkelse får investor tilbake: 100 % av sin opprinnelige eksponering, tilsvarende en gevinst på 0 % eks. tegningsomkostninger.

*) Ulike kapitalbeskyttede plasseringer har ulik måte å beregne avkastningen på. Det er derfor viktig at du leser brosjyren til den enkelte indeksobligasjon, hvor dette er beskrevet med flere eksempler.

Du kan følge den kapitalbeskyttede plasseringens utvikling i Kurslisten.

Kostnader

Tegningsomkostninger og tilretteleggerprovisjon vil variere per produkt. Du finner informasjon i den enkelte kapitalbeskyttede plasserings prospekt og brosjyre.

For tilgang til dette kan du kontakte din rådgiver eller Nordea Markets.

Aktuelle produkter

Det er for tiden ingen tegnigsperiode for nye investeringsmuligheter. Kurser for løpende produkter finner du her.

Risiko

Kapitalbeskyttede plasseringer er forbundet med begrenset risiko. Investor kan med stor sikkerhet regne med å få tilbake det avtalte beløpet. Se fanen "kredittrisiko".

Vi presiserer at informasjonen her er en generell og kortfattet beskrivelse av de risikoer som vanligvis vil foreligge ved investeringer i kapitalbeskyttede plasseringer utstedt av Nordea Bank Finland Abp. Den enkelte kapitalbeskyttede plassering vil følgelig kunne innebære høyere risiko og/eller andre risikoer enn de som er beskrevet nedenfor. Vi oppfordrer deg til å lese Nordea Bank Finland Abps Registreringsdokument og verdipapirdokumentet og/eller tegningsinnbydelsen for den enkelte kapitalbeskyttede plassering i forkant av investeringen.

I en kapitalbeskyttet plassering kan investor risikere kun å få tilbake det avtalte beløpet ved forfallsdato. Risikoen for investor er dermed knyttet til tap av tegningsomkostninger og tap av alternativ avkastning på det investerte beløpet i perioden. Er det avtalte beløpet lavere enn investert beløp vil du kunne tape differansen mellom investert beløp og avtalt beløp. Ved salg før utløpsdato, vil en eventuell negativ markedsutvikling kunne føre til en underkurs på obligasjonen. Det avtalte tilbakebetalingsbeløpet gjelder kun hvis obligasjonen holdes til forfall.

Avkastningen i kapitalbeskyttede plasseringer vil være knyttet til utviklingen i et underliggende finansielt instrument målt fra et start- til et sluttidspunkt. Et avkastningselement knyttet til utviklingen i instrumentene gir en mulighet for en meravkastning. Avkastningen vil således avhenge av hvordan markedsverdien til det aktuelle instrumentet beveger seg. Forhold som prisutvikling på instrumentet, volatiliteten (markedssvingningene), samt renteutvikling vil kunne påvirke avkastningen i løpetiden. Denne markedsrisikoen påhviler investor.

Historisk verdiutvikling og avkastning på det underliggende instrumentet kan ikke brukes som garanti for fremtidig utvikling og avkastning.

Kredittrisiko omfatter risiko for at utsteder ikke kan oppfylle sine betalingsforpliktelser overfor investorene. En investering i en kapitalbeskyttet plassering utstedt av Nordea Bank Finland Abp medfører dermed en risiko for at Nordea Bank Finland Abp ikke kan tilbakebetale hele eller deler av investert beløp, pluss eventuell avkastning.  Dersom Nordea Bank Finland Abp misligholder sin betalingsforpliktelse overfor investor og går konkurs, vil investor ha et krav i boet på linje med andre uprioriterte kreditorer.

En måte å vurdere kredittrisiko på er å benytte kredittvurderinger fra uavhengige analysebyråer. De største aktørene på kredittvurderinger i verden er Standard and Poors og Moodys. Mer informasjon kan finnes på standardandpoors.com, moodys.com og nordea.com. Kredittratingen er kun et estimat for betalingsdyktighet og/eller konkurssannsynlighet. Kredittratingen til Nordea Bank Finland Abp må ikke forveksles med en kjøps- eller salgsanbefaling av de kapitalbeskyttede plasseringene.

The body text of the ArticleKapitalbeskyttede plasseringer er fritt omsettelige og vil ikke bli vurdert tatt opp til notering på Oslo Børs eller annet regulert marked.

Banken har rett til å erverve og eie egne kapitalbeskyttede plasseringer. Disse kan i så fall senere avhendes eller benyttes til nedskrivning av den kapitalbeskyttede plasseringen ved sletting i VPS.

Det er ikke inngått en forpliktende avtale om å stille salgs- og kjøpskurser for den kapitalbeskyttede plasseringen. For investor representerer dette en likviditetsrisiko/omsetningsrisiko. Nordea Bank Finland Abp vil imidlertid kunne stille kjøps- og, hvis mulig, salgspris innenfor investeringsperioden som tilsvarer markedsverdien av lånet, minus en kurtasje på inntil 0,5 % av den kapitalbeskyttede plasseringens verdi. Tilbakebetalingsbeløpet ved salg før forfall kan være større, lik eller mindre enn det investerte beløp.

En investering i en kapitalbeskyttet plassering vil normalt ikke medføre valutarisiko. Kjøp av finansielle produkter notert i annen valuta enn NOK vil medføre valutarisiko dersom man ikke sikrer mot uønsket valutakursutvikling. I prospekt/brosjyre vil det være beskrevet om produktet har valutarisiko.

SRP Award

 

Beste distributør av strukturerte produkter i Norden

Den internasjonale bransjeorganisasjonen Structured Retail Products, SRP, har kåret Nordea til beste distributør i Norden 2015.