Chat med oss eller spør Nova Kundeservice Bedrift

Ytelsespensjon

Pensjonsavtale med avtalt pensjonutbetaling. Ytelsespensjon er når hvor bedriften bestemmer det fremtidige pensjonsnivået for de ansatte.

Kort om ytelsespensjon

Ytelsene fra pensjonsavtalen og utbetaling fra folketrygden utgjør vanligvis 60-70 % av den ansattes lønn. På grunn av endringer i pensjonssystemet, anbefaler vi nye kunder innskuddspensjon. Ta kontakt med oss dersom du trenger mer informasjon om pensjon og tjenestepensjon.

  • Avkastningsgaranti på pensjonsmidlene. 
  • Et gode som er lett å kommunisere til de ansatte. 
  • Et sikret, forutsigbart pensjonsnivå for de ansatte. 
  • Stor økonomisk trygghet for de ansatte og deres familier i kombinasjon med uføre- og etterlattepensjon. 
  • En lønnsforhøyelse får tilbakevirkende kraft i den perioden den ansatte har vært medlem.
  • Når en ansatt slutter utstedes det en fripolise.

Premiefritak

Ved ansattes uførhet betaler Nordea Liv premien så lenge uførheten varer.

Den ansatte må ha vært sykemeldt i minst 20 % i sammenhengende 12 måneder for å få fritak. Fritak gis i forhold til graden av uførhet og opphører senest ved full opptjeningsalder.

Tilleggsdekninger i pensjonen

Valgfrie tilleggsdekninger gir de ansatte og deres familier en ekstra sikkerhet. Med Ytelsespensjon kan bedriften skreddersy tilleggsdekninger slik at de tilpasses ønskene for din bedrift.

Uførepensjon
Utbetales til den ansatte ved varig uførhet.


Ektefelle- og samboerpensjon
Utbetales til ektefelle eller samboer ved den ansattes død.

Barnepensjon
Utbetales til etterlattes barn under 21 år ved den ansattes død.

Kontakt meg om ytelsespensjon

Kontakt meg om ytelsespensjon