Sammenligning av fremtidens tjenestepensjon


Sammenligning av hovedtrekkene for innskuddspensjon og hybridpensjon fra 1. januar 2014
Egenskaper InnskuddspensjonHybridpensjon
Hvor stort kan innskuddet være?

Inntil 7 % lønn mellom 0 – 12 G 
Tillegg på inntil 18,1 % av lønn mellom 7,1 – 12 G

Det er mulig å se bort i fra lønn mellom 0 – 1 G.

Inntil 7% av lønn mellom 0 – 12 G 
Tillegg på inntil 18,1 % av lønn mellom 7,1 – 12 G 
Det skal fastsettes høyere innskuddssatser for kvinner enn for menn.
Hvordan forvaltes pensjons- kapitalen/beholdningen?Forvaltes i fondForvaltes i fond eller garantiportefølje
Reguleres pensjons- kapital/beholdning i innbetalingstiden?NeiKan avtales en garantert regulering, hvis ikke reguleres pensjonsbeholdningen i henhold til avkastning.
Hva består pensjons- kapital/beholdning av?Innskudd og avkastningInnskudd, avkastning og tilført dødelighetsarv.
Når kan uttak av pensjon starte?62 år62 år
Hvor lenge utbetales pensjonen?77 år, men minimum 10 årLivsvarig. Kan opphøre ved 80 år dersom arbeidsgiver har avtalt dette, men minimum 10 år.
Reguleres pensjonen i utbetalingstiden?Ingen regulering utover den avkastning som tilføres pensjonskapitalen fortløpende på bakgrunn av verdiutvikling i fondene.Årlig avkastning benyttes til regulering, men bedriften har mulighet til å avtale regulering utover dette.
Hva skjer med pensjons- kapitalen/beholdningen ved død?Utbetales til etterlatteUtbetales ikke til etterlatte.
Skal bedriften balanseføre kostnadene?NeiJa, men mindre omfang enn i ytelsespensjon.
tilbake