Ny uførepensjon

Ny uføretrygd i folketrygden

Ny uføretrygd i folketrygden er vedtatt i Stortinget, og trådte i kraft 1. januar 2015. Ny uføretrygd erstatter uførepensjon, og ble innført for at det skal være enklere og mer fleksibelt å kombinere arbeid med uføretrygd.

Uføretrygden vil gi 66 % av lønn opp til 6 G. Det tas ikke hensyn til inntekt over dette. Uføretrygd skattlegges nå som lønnsinntekt, og ikke lenger som pensjon.

Ny uførepensjon i private tjenestepensjonsordninger

Lov om ny uførepensjon trådte i kraft fra 1.1.2016, med ett års overgangsperiode.

De nye reglene gjør at uførepensjon i tjenestepensjonsavtalene vil harmonere med de nye bestemmelsene for uføretrygd i folketrygden.

Nye hovedtrekk Betydning for deres avtale Betydning for den ansatte Nye hovedtrekk

Maksimalrammer for uførepensjon:

  • 3 % av lønn inntil kr 1 123 608,00 (12 G)
  • + tillegg på 66 % av lønn mellom kr 561 804,00 (6 G) og kr 1 123 608,00 (12 G)
  • + tillegg på kr 23 409,00 (25 % av G), begrenset til 6 % av lønn.
  • I tillegg er det mulig å velge barnetillegg pr barn som kan utgjøre inntil 4 % av medlemmets lønnsgrunnlag opp til 6 G. Samlet barnetillegg kan likevel ikke overstige et beløp tilsvarende 12 % av medlemmets lønnsgrunnlag opp til 6 G.

Kravet om avkortning av pensjonen i forhold til tjenestetid fjernes. Eventuell uførepensjon fra fripolise eller oppsatte rettigheter fra offentlig tjenestepensjon skal føres til fradrag.

Uførepensjon vil skattlegges som lønnsinntekt, og ikke som pensjon.

Betydning for deres avtale

Hvordan tilpasses uførepensjon til nye satser og nye skatteregler?

Tidligere har det vært vanlig å definere nivået på uførepensjonen som en prosent av lønn inklusiv antatt folketrygd. Dette er ikke mulig i det nye regelverket (etter 1.1.2016).

Ved definering av nivået på uførepensjon etter nytt regelverk er det også naturlig å ta hensyn til de nye skattereglene for uførepensjon.

Nedenfor har vi laget noen eksempler på hvordan uførepensjonen kan defineres slik at de ansatte får en samlet netto uføreytelse (uføretrygd og uførepensjon) som er så lik som mulig den samlede netto pensjon medlemmet ville ha mottatt etter gamle regler (regler før 1.1.2016).

Dersom avtalen har 66 % uførepensjon (før 1.1.2016)

uforetrygd-66-pct-graf-v3-350x314

Ny plan:

  • 3 % av lønn inntil kr 1 123 608,00 (12 G)
  • + tillegg på 66 % av lønn mellom kr 561 804,00 (6 G) og kr 1 123 608,00 (12 G)
  • + tillegg på kr 9 363,00 (10 % av G), begrenset til 6 % av lønn

Dersom avtalen har 70 % uførepensjon (før 1.1.2016)

uforetrygd-70-pct-graf-v3-350x303

Ny plan :

  • 3 % av lønn inntil kr 1 123 608,00 (12 G)
  • + tillegg på 66 % av lønn mellom kr 561 804,00 (6 G) og kr 1 123 608,00 (12 G)
  • + tillegg på kr 23 409,00 (25 % av G), begrenset til 6 % av lønn
Betydning for den ansatte

Hva betyr dette for den ansatte?

Arbeidsgiver må tilpasse pensjonsordningen slik at den tilfredsstiller myndighetenes krav innen utgangen av 2016. De nye dekningene finner den ansatte ved å logge seg inn i Persondialogen på nordea.no/liv.

Den nye uførepensjonen vil ikke lenger ha opptjening av fripoliser. Det vil si at ansatte som slutter i foretaket ikke vil få fripolise (fullt betalt forsikring) på uførepensjonen. For de som har hatt avtaler med fripoliseopptjening,  blir det utstedt fripolise for det som er opptjent ved endring til ny uførepensjon. 

Utbetaling av uførepensjonen skal samordnes med uførepensjon fra eventuelle fripoliser og oppsatte rettigheter fra offentlig tjenestepensjon.

Pensjon til uføre skattlegges nå som lønnsinntekt og ikke lenger som pensjon, noe som innebærer at trygdeavgiften utgjør 8,2 prosent også for uføre, mot tidligere 5,1 prosent som er skattesatsen for alderspensjon. 

Tjenestepensjon Tjenestepensjon

Endringer i tjenestepensjon

Nye rammebetingelser

Få oversikt over hovedlinjene og hvilke muligheter din bedrift får.

Har din bedrift innskuddspensjon?

Endringer for bedriften og de ansattes pensjon

Økte maksimale innskuddssatser og innskudd fra første krone.

Har din bedrift ytelsespensjon?

Utredes om tilpasning til ny folketrygd

Dagens regelverk forventes å endres, men inntil videre kan ytelsespensjon videreføres.