Har din bedrift ytelsespensjon i dag?

nordea-liv_ytelsespensjonDet var forventninger om at ytelsespensjon skulle utfases. Imidlertid er det ikke kommet noen endringer fra 1. januar 2014 som vil påvirke bedrifter med ytelsespensjon.

Det skal imidlertid utredes videre om det lar seg gjøre å tilpasse ytelsespensjon til ny folketrygd, og vi må derfor forvente endringer i dagens regelverk.

Ytelsespensjon kan videreføres inntil videre

Dersom bedriften ønsker det, kan dagens ytelsespensjon videreføres. Prisen på ytelsespensjon vil øke, da disse vil bli basert på nye dødelighetstariffer. Dødelighetstariffene endres som følge av at flere lever lenger og utbetalingene dermed skal gjelde i flere år enn dagens pristariffer legger til grunn.

Foreslåtte endringer Innskuddspensjon Hybridpensjon Foreslåtte endringer

Foreslåtte endringer

Bedrifter kan velge et nytt produkt for sine ansatte – hybridpensjon. I tillegg er det gjennomført endringer i innskuddspensjon. Endringene gir gode alternativer til dagens ytelsespensjon.

Se sammenligning av hovedtrekkene i foreslått regelverk for innskuddspensjon og hybridpensjon

Innskuddspensjon

Innskuddspensjon for bedriften

 • Forutsigbare pensjonsutgifter.
 • Årlig innskudd til alderspensjon er definert som en prosentsats av lønn.
 • Bedriften velger innskuddssatser.
 • Inntektsfradrag for innskuddene, kostnadene og arbeidsgiveravgiften som beregnes på grunnlag av innskuddene.
 • Ingen krav til balanseføring.

Innskuddspensjon for den ansatte

 • Pensjonskapitalen forvaltes i fond.
 • Det er mulig å velge investeringsfond selv (forutsatt at bedriften har individuelt investeringsvalg).
 • Pensjonskapitalen består av innskudd og avkastning.
 • Pensjonskapitalen utbetales i minimum 10 år, og må minst vare til 77 år.
 • Størrelsen på alderspensjon fastsettes ved hver utbetaling basert på pensjonskapital delt på antall gjenstående utbetalinger.
 • Pensjonskapitalen utbetales til etterlatte ved død.
Hybridpensjon

Hybridpensjon for bedriften

 • Årlig innskudd til alderspensjon er definert som en prosentsats av lønn.
 • Bedriften velger innskuddssatser.
 • Inntektsfradrag for innskuddene, kostnadene og arbeidsgiveravgiften som beregnes på grunnlag av innskuddene.
 • Krav til balanseføring – men mindre omfang enn dagens ytelsespensjon.
 • Manglende avkastning på pensjonsmidlene i henhold til eventuell avtalt regulering må dekkes av bedriften. Høyere avkastning i henhold til eventuell avtalt regulering godskrives reguleringsfondet som kan brukes til å dekke fremtidige reguleringspremier. Dersom regulering ikke er avtalt skal all avkastning tilføres pensjonsbeholdningen.

Hybridpensjon for den ansatte

 • Pensjonsbeholdningen forvaltes i fond eller garantiportefølje.
 • Som hovedregel utbetales pensjonen livsvarig, kan opphøre ved 80 år dersom arbeidsgiver har avtalt dette, men må minimum utbetales i 10 år.
 • Størrelsen på alderspensjon fastsettes på bakgrunn av pensjonsbeholdning og forventet gjenstående levetid på starttidspunktet for uttak.
 • Pensjonsbeholdningen utbetales ikke til etterlatte ved død.