Flerkonto/Cash Pool

Flerkonto er et web-basert økonomisk styrings- og informasjonssystem som er nettet sammen til bedriftens drifts- og regnskapskonti. Flerkontosystemet, som er beregnet for konsern med datterselskaper, er utviklet for å overvåke, styre og utnytte bedriftens samlede likviditet.

En Flerkontoavtale kan etableres både med og uten kreditt, i én valuta eller som flervalutasystem.

Om Flerkonto / Cash Pool Renter/priser Om Flerkonto / Cash Pool

Vi tilbyr ulike løsninger avhengig av bedriftens-, konsernets- eller holdingselskapets organisasjon og volum. Løsningen gjør behovet for kreditt mindre og gir bedre muligheter for å plassere overskuddslikviditet på pengemarkedet. Dessuten oppnås en rentenettingseffekt ved at renten på kredit- og debetsaldi innen den enkelte valuta blir beregnet av nettosaldo.

Bedriftens fordeler med Flerkonto/Cash Pool

  • Optimal utnyttelse av overskuddslikviditet og kredittbevilgninger.
  • Forenklet og mer effektiv likviditetsstyring.
  • Samlet oversikt over konsernets likviditet.
  • Bedre kontroll på datterselskapers bruk av kreditt og/eller innestående midler.
  • Bedre kapitalavkastning.
  • Ivaretar likviditetsstyring på flere nivå.
Renter/priser

Priser avhenger av avtale og oppgis på forespørsel.