Forretningssituasjoner

 • Grunnlaget for en framgangsrik bedrift, er en god og tydelig forretningsidé.
 • Med standardiserte tjenestepakker kan bedriften oppnå betydelige besparelser.
 • Plassering av ledige midler og ekstra avsetning til pensjonsforsikring?
 • Planlegg i god tid den dagen du vil trekke deg tilbake.
Starte bedrift Drift - finansielle løsninger Anvendelse av overskudd Eierskifte Starte bedrift

Startkapital

Startkapital er penger du trenger for å gjøre nødvendige investeringer for å drive bedriften den første tiden. Eksempel på investeringer kan være innkjøp av PC, maskiner og annet utstyr som er nødvendig i bedriften over lengre tid.

Finansiering

En del av startkapitalen må du være forberedt på å finansiere med egne penger.  

Som privatkunde i Nordea kan du låne penger til aksjekapital for oppstart av eget selskap ved for eksempel å refinanisere boliglånet, eller låne på boligen din som et separat pantelån. Snakk med din personlige rådgiver om mulighetene for dette.

Det er også muligheter for å få offentlig støtte. Du kan undersøke med kommunen du skal starte bedriften i, om den har et næringsfond eller et tiltaksfond som du kan søke støtte fra. På fylkesnivå er det også mulig å søke etablererstipend, som er et virkemiddel fra Innovasjon Norge.Åpnes i nytt vindu

Når selskapet er etablert vil du trolig ha behov for å kontakte oss for å be om lån til ytterligere investeringer, eller drift. Du må tenke på at inntektene vil være små i starten. Derfor vil du trenge kortsiktige omløpsmidler for å dekke vareinnkjøp, betale leie, forskudd til leverandører, løpende utgifter m.m. Hvis du legger sammen nødvendige investeringer med behovet for driftsfinansiering, så vet du hvor mye penger din bedrift behøver for å komme i gang.

Bankens vurderinger

I enhver lånebehandlingen vil kundeforhold/tillit, betalingsevne og sikkerhet være av betydning. Og bak enhver bevilgning ligger det dessuten et gjensidig lønnsomhets krav. Å bedømme en ny etablert bedrift er vanskelig. Det er derfor viktig at du er vel forberedt når du kontakter banken.

Starte opp

Før du starter egen bedrift bør du sette deg grundig inn i spørsmålsstillingene nedenfor.

Hvordan starter du en lønnsom bedrift?

Grunnlaget for en framgangsrik bedrift, er en god forretningside og forretningsplan. Diskuter ideen med:

 • Mulige kunder for å avdekke behov
 • Fremtidige leverandører
 • De som kjenner vilkårene for å drive bedrift (eks. bedriftseiere, næringskonsulenter i kommunen/fylket, banken, advokater, revisorer, likningskontor)

Hvilken selskapsform passer best?

Før du starter din bedrift må du bestemme deg for selskapsform. Valget er viktig da det har betydning for skatte- og avgiftsforhold og trygderettigheter. Nedenfor kan du noe ufullstendig lese om de tre vanligste selskapsformene.

Aksjeselskap

 • Aksjonærer har i utgangspunktet ikke personlig gjeldsansvar
 • Startkapitalen er minst 30.000 kroner (ved konkurs kan det som er skutt inn tapes)
 • Antall aksjer bestemmer hvor stor innflytelse hver og en har
 • Regler for aksjeselskaper og aksjeutbytte

Ansvarlig selskap

 • To eller flere eiere som samlet eller hver for seg har et ubegrenset  personlig ansvar for virksomhetens gjeld.
 • I praksis skiller man mellom to hovedformer – ansvarlig selskap (ANS) og selskap med delt ansvar (DA)
 • Alle må undertegne en selskapsavtale (minstekrav til innholdet – bl.a. formål og verdi av deltakernes innskudd)

Enkeltpersonforetak

 • Enkeltpersonsforetak kan bare startes og eies av en person (innehaver)
 • Innehaver er fullt ut økonomisk ansvarlig
 • Pliktig til registrering i Foretaksregistret hvis handel med innkjøpte ferdigvarer eller over 5 ansatte
 • Ikke krav til egenkapital
 • Ikke krav til styre
 • Krav til revisor hvis over 5 mill i omsetning

Norsk avdeling av utenlandsk foretak/virksomhet (NUF)

 • Et utenlandsk foretak som ønsker å drive virksomhet i Norge, kan registrere en avdeling av det utenlandske foretaket i Norge
 • Det er ingen egenkapitalkrav for etablering av en avdeling
 • Man må registrere en norsk representant som står personlig ansvarlig for skatter og avgifter

Mer informasjon om selskapsformer/organisasjonsformer finner du på Altinn sine sider Starte og drive bedriftÅpnes i nytt vindu

Hvor registrerer du bedriften?

 • Aksjeselskap registreres i ForetaksregisteretÅpnes i nytt vindu(formelle prosedyrer og formkrav før registrering av selskapet).
 • Ansvarlig selskap skal registreres i Foretaksregisteret før virksomheten starter. 
 • Enkeltpersonforetak kan registrere seg gratis i Enhetsregisteret. Alle har rett til å registrere seg i Foretaksregisteret, men er det minst fem ansatte eller foretaket driver varehandel, har det plikt til å gjøre det.
 • Norsk avdeling av utenlandsk foretak/virksomhet (NUF) har registreringsplikt i Foretaksregisteret.
Drift - finansielle løsninger

Bedriftspakken

Om du er i ferd med eller nettopp har startet et mindre foretak har vi utviklet en bedriftspakke som innholder de viktigste bankløsningene mindre bedrifter etterspør.

Hver av tjenestene er utviklet for å skape flyt og enkelthet i bedriftens banktjenester. Sammen utgjør de en naturlig helhet - som kan gi bedriften en mer kostnadseffektiv bankhverdag.

Tjenester i Bedriftspakken:

Ved å etablere Bedriftspakken, vil din bedrift få p.t. 0,25% bedre innskuddsrente på Bedriftskonto, samt god rabatt på årsprisen på Visa Business Card.

Betalingsterminal

Dersom du selger varer og tjenester, trenger du en betalingsterminal for å kunne akseptere kort som betaling. I dag forventer de fleste kunder å kunne betale med kort.

Med en betalingsterminal med kortinnløsning, er du garantert oppgjør rett inn på konto. Vi tilbyr ulike terminaltyper, både frittstående eller integrert med kassesystem.  

Anskaffelser uten lån/egenkapital

Det finnes mange muligheter til å fremskaffe kapital og finansiere driftsmidler. Hver finansieringsform har flere muligheter for skreddersydde løsninger og kombinasjoner.

Her kan du lese mer om:

 • Factoring 
  Ideen med factoring er å frigjøre kapital som ellers ville ha vært bundet i kundefordringer.
 • Leasing 
  En utmerket finansieringsform ved anskaffelse av produksjonsutstyr, maskiner og IT-utstyr.
 • Lån 
  Brukes som regel til å finansiere prosjekter og investeringer som avskrives over en kortere eller lengre periode
Anvendelse av overskudd

Anvendelse av overskudd

Det er først når bedriften har kommet godt i gang og har et visst overskudd at du kan tenke på å gjøre plasseringer.

Vår erfaring er at en stor del av overskuddslikviditeten ofte blir plassert på høyrentekonto. Det finnes imidlertid andre alternativer med mulighet for høyere avkastning.

Hvordan midlene plasseres avhenger blant annet av hvilken tidshorisont bedriften har for plasseringen og den risiko bedriften er villig til å ta. Hva som er mest lønnsomt, avhenger av målet for plasseringen og beløpet.

Hvor mye? Hvor lenge? Hvilken risiko?

Selv små og kortsiktige (1-3 måneder) midler kan plasseres i fond som kan gi høyere avkastning enn renten på driftskonto.

Normalt bør ikke bedrifter ta særlig risiko på sine plasseringer, dersom ikke driftsformålet til selskapet nettopp er å gjøre investeringer i finansmarkedet.

Dersom driften er uavhengig av de midlene som plasseres for en lengre periode, og dere i tillegg tåler å se at verdien av plasseringen kan svinge, kan aksjefond være et godt alternativ.

Sover du imidlertid dårlig om natten i frykt for at aksjemarkedet skulle falle eller du har en kortere plasseringshorisont enn 5 år, anbefaler vi fond som er mindre utsatt for verdisvingninger - eksempelvis pengemarkedsfond, obligasjonsfond eller kombinasjonsfond.

Sett av midler til egen pensjon

Som bedriftseier må du selv ta ansvaret for din egen økonomiske fremtid. Med lån og ansvar for familie, er det et minimum å sørge for at gjelden kan nedbetales eller betjenes ved uførhet eller dødsfall. Velger du i tillegg en spareordning i forsikring, kan du og bedriften dra nytte av innføringen av Lov om obligatorisk tjenestepensjon (OTP). Loven gir selvstendig næringsdrivende en spesielt gunstig mulighet til pensjonssparing, som gir direkte fradrag i skattepliktig næringsinntekt.

Eierskifte

Eierskifte

På tide å trekke seg tilbake? Kanskje alderen begynner å merkes og neste generasjon ønsker å få slippe til?

På et tidspunkt må bedriften overlates til andre – enten en junior eller en ekstern interessent. Et eierskifte er en lang prosess som krever god planlegging. Vi vil gjerne bistå deg slik at du oppnår en optimal løsning, både økonomisk og på det menneskelige plan.

Vi har erfaring i mange av de problemstillinger som et eierskifte medfører og ønsker å bidra med vår kompetanse til bedriftseiere som skal starte planleggingen av et eierskifte.

Vi tilbyr:

 • Rådgivning i problemstillinger rundt et eierskifte.
 • Tilgang til vårt nettverk av rådgivere med spisskompetanse på fagområder innenfor eierskifte.
 • Seminarer med aktuelle temaer innenfor eierskifte.

Ønsker du mer informasjon?

Ring Kundeservice 232 06002