Elev-, ungdoms- og studentbedrift

Praktisk kunnskap og forståelse for bedriftsetablering

Ungt Entreprenørskap tilbyr undervisningsprogrammene Elevbedrift, Ungdomsbedrift og Studentbedrift. Programmene gir elever og studenter erfaring med bedriftsetablering innenfor trygge rammer. Ungt Entreprenørskap bygger sine programmer på en læringsstrategi der «lære ved å gjøre» er viktig og utvikling av handlingskompetanse er et uttalt mål. Samarbeid mellom skole og arbeids- og næringsliv gir læringen mening, det bygger bro mellom teori og praksis og bidrar til å øke kreativiteten i undervisningen.

Undervisningsprogrammene Studieopplegget Bli kunde Starte opp Undervisningsprogrammene

Elevbedrift (EB)

EB er utviklet for elever i ungdomsskolen. Elevene skal starte, drive og avvikle sin egen elevbedrift, med skolens lærere og andre eksterne ressurspersoner som veiledere. Gjennomføringen av Elevbedrift kan variere fra noen få uker til et helt skoleår.

En elevbedrift registreres hos ungt Entreprenørskap.

Ungdomsbedrift

UB er utviklet for elever i videregående skole. Gjennom et skoleår skal elevene etablere, drive og avvikle en ungdomsbedrift med lærer som veileder og en mentor fra lokalt næringsliv.

En ungdomsbedrift registreres i Brønnøysundregisteret via Ungt Entreprenørskap som en egen juridisk enhet.

Studentbedrift (SB)

SB er utviklet for studenter i høyere utdanning.  Studentene starter og driver egen bedrift med en kontaktperson fra høgskolen/universitetet og en mentor fra næringslivet. Studentbedrift kan gjennomføres som en del av studiene eller i tillegg til studiene.

En studentbedrift registreres i Brønnøysundregisteret via Ungt Entreprenørskap som en egen juridisk enhet.

Studieopplegget

Alt av læremateriell for programmene Elevbedrift, Ungdomsbedrift og Studentbedrift er utviklet av og driftes av Ungt EntreprenørskapÅpnes i nytt vindu.

Elevene og studentene arbeider ut ifra sin egen produktidé og realiserer denne blant annet gjennom produksjon, markedsføring og salg. Gjennom programmene får elevene og studentene muligheter til varierte arbeidsformer og til å utnytte andre læringsarenaer.

I løpet av maksimalt tolv måneder skal elevene og studentene gjennom blant annet følgende faser:

  • Utvikle en forretningsidé
  • Etablere et styre
  • Registrere bedriften
  • Drift og produksjon: administrasjon, regnskap, salg, markedsføring, personalforvaltning m.m.
  • Skrive rapporter
  • Avvikle bedriften
Bli kunde

Kontoåpning

Når bedriften er formelt etablert, trenger den en Bedriftskonto til daglig drift. Søknadsskjema for kontoåpning fås i banken. Når du kontakter oss for kontoåpning, må du huske å ha med:.

Vedlegg til søknaden
SpesifikasjonElevbedriftUngdomsbedriftStudentbedrift
Bedriftens vedtekterXXX
Scannet avtale mellom ansvarlig lærer og Ungt Entreprenørskap
X
Bekreftet kopi av gyldig legitimasjon (Pass, Norsk Førerkort med sikkerhetstrykk, Bankkort med bilde)XXX
Utskrift fra Enhetsregisteret/Foretaksregisteret XX
Eventuell tilleggsdokumentasjon: Bekreftelse fra verge eller lærer på at innskuddsmidlene er frie rådighetsmidler XX
Registreringsskjema  (docx, 184 KB)Åpnes i nytt vindu(kundeprofil)XXX

Dersom det ikke er avtalt noe annet i vedtekter eller på utskrift fra enhetsregisteret fra Brønnøysund er det alle bedriftseierne/deltakerne som sammen kan gjøre bindende avtaler på vegne av bedriften (signaturrett). Således må alle deltakere signere kontoavtale, samt eventuelle avtaler om bruk betalingsprodukter (Nettbank Bedrift, Bedriftskort med Visa).

Økonomiansvarlig eller andre som bedriftseierne/deltakerne bemyndiger ved å inngå avtale med banken, kan disponere konto alene blant annet via Nettbank Bedrift og/eller Bedriftskort med Visa.

Priser og betingelser

Rente:

Følger ordinære betingelser for BedriftskontoÅpnes i nytt vindu

Betalingstjenester:

Starte opp

Elevbedrifter og ungdomsbedrifter må ha en ansvarlig lærer for å kunne starte opp. Studentbedrifter må knytte til seg en kontaktperson fra høgskolen/universitetet. 

Mer informasjon om hvordan man kommer i gang, finner man på Ungt Entreprenørskap sine nettsider:

Nordea har de senere år vært en av flere samarbeidspartnere til Ungt Entreprenørskap. Engasjementet skyldtes dels at ungdom er en viktig ressurs og målgruppe for oss, og dels fordi Nordea har lange tradisjoner i samarbeid med skoleverket.

Å støtte ungdom i troen på egne skapende krefter og evnen til å bruke disse er viktig. For at de unge skal lykkes, blir det litt av vår oppgave å stimulere de til å utvikle et bevisst forhold til økonomi. Og i tillegg - går det slik vi håper, vil ungdomsbedrifter skape mange nye grundere og oppfinnere.